Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Dačická nemocniceNemocnice Dačice
Antonínská 85
CZ-38001 Dačice II
tel.: 384 358 211

www.nemdac.cz

Před sto lety

náleželo Dačicko a přilehlý kout jihozápadní Moravy k hospodářsky málo rozvinutým oblastem země. Stejná situace zde také byla po stránce zdravotní péče. Na 65 882 obyvatele politického okresu Dačice připadalo v roce 1882 jen 7 lékařů, kteří působili ve městech Dačice, Telč, Slavonice, většina obcí se musela spokojit jen s péčí místních ranhojičů. Jednalo-li se o těžší případy nemocí, museli obyvatelé tohoto kraje hledat pomoc v nemocnicích v Jihlavě, Třebíči a ve Znojmě, které však byly vzdáleny desítky kilometrů.

Mezi obyvateli tohoto kraje proto sílila touha po zřízení nemocnice, která by odstranila prázdné místo ve zdravotní péči v této části jihozápadní Moravy. Konkrétním projevem této myšlenky bylo založení fondů a nadací u Městské spořitelny a Občanské záložny v Dačicích již v roce 1888 za účelem zřízení nemocnice.

Nové státoprávní poměry po ukončení první světové války a vznik samostatné republiky tyto snahy opět probudily k životu. Město Dačice jako podnikatel stavby zakoupilo od Dalbergova velkostatku vhodný pozemek v rozloze 4 ha na jižním okraji města. A v březnu 1921 vypracoval zemský vrchní stavitel J. Utíkal z Brna návrh plánu na stavbu nemocnice v Dačicích, která se měla skládat z hlavní budovy a několika povilónů. Odhady se pohybovali od 7,5 miliónů do 10,62 miliónů korun. Na staveništi byla v létě roku 1922 skutečně již vyhloubena 14 metrů hluboká studna a navezen sem potřebný stavební materiál, jako kámen a písek.

Situace se poněkud zkomplikovala v roce 1923, kdy o stavbu nemocnice projevilo zájem sousední město Telč. V souvislosti s tím uspořádala Moravská zemská zdravotní rada anketu o umístění nemocnice. Po zamítnutí Telč svou žádost opakovala v roce 1927, kdy došlo k reorganizaci politické správy. Žádost Telče byla ale zamítnuta a žádost Dačic stále nevyřízena.

Dále situaci zkomplikovalo Ministerstvo zdravotnictví, které několikrát vrátilo plány k přepracování (1924,1925,1927,1928). Plány byly přepracovány tak, že náklady na stavbu a zařízení činily 3 milióny korun. V roce 1929 byla stavba zařazena do tzv. minimálního plánu staveb nemocnic na Moravě. Situace se, ale opět zkomplikovala v roce 1931 v souvislosti s počínající hospodářskou krizí.

V roce 1937 byly díky zlepšení hospodářské situace vypracovány nové plány a rozpočty ing. arch. B. Rozehnalem z Brna. Rozpočet byl 5 miliónů korun, město mělo zaplatit 2 milióny korun. Avšak do situace zasáhly brzo politické události, mobilizace, Mnichov a zabrání pohraničí nacistickým Německem. Vypuknutí druhé světové války pak veškeré další plány zastavilo.

Konečně ...

Po osvobození byla znovu a skonečnou platností projednána otázka výstavby nemocnice v Dačicích a rozhodnuto vybudovat nemocnici o kapacitě necelých 400 lůžek. Stavba byla rozvržena do 3 etap, ale realizovány byly jen necelé dvě. A tak vznikla nemocnice v dnešní podobě, která má po několika úpravách dnešní stav 258 lůžek.

Nemocnice je architektonické dílo prof. dr. ing. B. Rozehnala. Stavbu nemocnice prováděla stavební firma Bloudek Brno. Nemocnice byla otevřena dne 29.9. 1951 a příjem prvních pacientů byl zahájen dnem 1.10. 1951 na oddělení chirurgickém, interním a gynekologicko-porodnickém. Dále bylo vybudováno a ke dni 20.10. 1952 otevřeno dětské oddělení. V průběhu dalších let byla zřizována další oddělení, jako rentgenové, oddělení klické biochemie, oddělení rehabilitační a anesteziologicko-resuscitační. V roce 1978 byla zřízena Rychlá zdravotnická pomoc vybavená speciálním vozidlem. Nutno dodat, že na nemocnici si v akcích "Z" odpracovali občané města mnoho tisíc brigádnických hodin. Od 1.7. 1960 je NsP Dačice zařízením OÚNZ Jindřichův Hradec.

A teď něco o zdravotnících. V roce 1951 pracovalo v nemocnici 10 lékařů a 30 zdravotních sester. V roce 1981 v nemocnici s poliklinikou pracovalo 57 lékařů a 142 zdravotních sester. Za 30 let bylo přijato celkem 180 154 nemocných. V daném období se narodilo 23 420 dětí.

Publikace 30 let nemocnice v Dačicích 1951 - 1981Hovoří kronika města

"...Dne 29. září 1951 byla státní okresní nemocnice ve městě slavnostně osvětlena v době od 20:30 do 21:30 hodin a na nádvoří nemocnice byl promenádní koncert. Ředitelem nemocnice se stal primář chirurgického oddělení MUDr. Jaroslav Paroulek, primářem interního oddělení MUDr. František Coufal a primářem gynekologického oddělení MUDr. Eduard Roch..."

Memorandum s oprávněnými požadavky okresu i města Dačice bylo předložené 22.7. 1945 oficiálnímu zástupci prvé vlády osvobozené ČSR. "... Z požadavků je zvláště zdůrazněno urychlené dostavění okresní nemocnice v Dačicích, s jejíž stavbou se začalo již roku 1939..." "... 25.11. 1945 byl proveden prvý výkop pro základy prvého chirurgického pavilónu okresní nemocnice..."

První dítě narozené v dačické nemocnici - 1.10. 1951 Marta Urbánková ze Slavonic. První dítě z Dačic narozené v dačické nemocnici - 1.10. 1951 Sylva Schieferová

Koncem 80. let byla nemocnice rozšířena o nové panelové pavilóny.Sestrám
Miroslav Florian


Děkuji vám, sestry v bílém čepečku,
měřící nám denně tlak a horečku,
vy se neštítíte žádné lidské bídy,
znovu odháníte přízrak panychidy
od zmuchlaných lůžek, od těch pelestí,
které unesly už tolik bolesti.

Rozdávám své verše jako imortely
vám, co jste bez sobot a bez nedělí,
vám, nesvětící modré pondělky,
vám přísní andělé a utěšitelky.
Dnes prvně na vás zvoním, odpusťte mi,
musím se vám teď poklonit až k zemi.

Zatímco bez vás běží diskotéky,
rozvážíte nám na vozíčku léky,
chladivý kafr - a pak do ulice
nesete ráno vůni nemocnice:
nejdražší parfém, který nevyvane
a jímž jste provždycky už přežehnané.

Navykli jsme si vás volat křestním jménem,
které brzy bezstarostně zapomenem,
ale já srdce, svoji skrytou kameru,
mám plné vašich ostrých záběrů.
Stříbrná noc mi dýchla na víčka -
kdoví, snad je to taky sestřička.